Събиране на вземания в Молдова

Бързо и ефективно международно събиране на дългове.

  Оценено 9,3 от 10, базирайки се на 91 мнения за Kiyoh!  international debt collection in Finland

Помогнали сме на над 2030 компании да получат плащане от своите клиенти в чужбина!

Преследването на плащания от клиенти в чужбина може да бъде изключително неприятно.

Но с международната платформа за събиране на дългове на Oddcoll можете да получите помощ бързо и лесно.

Получете достъп с едно докосване до най-добрите местни агенции за събиране на дългове и адвокатски кантори по целия свят.

Качете случая си за 1 минута и нашият специалист по събиране на местни дългове в страната на длъжника ще започне да събира вземанията ви незабавно.

За събирането на дългове в Молдова.

Събирането на дългове в Молдова може да бъде сложен процес, но разбирането на правната система и различните възможности, с които разполагат кредиторите, може да помогне за осигуряване на успешен резултат.

Първата стъпка в процеса на събиране на дългове в Молдова е извънсъдебната фаза, по време на която кредиторът се опитва да договори с длъжника план за плащане или споразумение. Ако тези опити са неуспешни, кредиторът може да пристъпи към съдебни действия.

Заслужава да се отбележи, че за извършване на дейности по събиране на дългове в Молдова не се изисква разрешение. Въпреки това е важно кредиторите да са запознати с правната система и съответните закони и разпоредби, за да гарантират спазването им.

Правната система на Молдова се основава на системата на гражданското право, което означава, че споровете се решават чрез тълкуване на закони и подзаконови актове. Кредиторите трябва да са запознати с Гражданския процесуален кодекс, в който е описан правният процес за разрешаване на спорове.

Когато кредиторът има неизплатено, но неоспорено вземане, той може да процедира законно, като подаде иск в съответния съд. За безспорните искове е наличен съкратеният съдебен процес, който позволява по-бързо разрешаване на спора. Този процес включва представяне на писмени документи и не изисква съдебно заседание.

Ако искът е оспорен, съдебният процес включва изслушване и представяне на доказателства. Важно е кредиторите да бъдат подготвени и да имат ясна представа за приложимите закони и разпоредби.

Давностният срок за вземания в Молдова е 3 години от датата на възникване на вземането. Важно е кредиторите да са наясно с този срок и да предприемат действия в рамките на този срок.

В Молдова съществуват и алтернативни механизми за разрешаване на спорове, като медиация и арбитраж. Тези методи могат да бъдат по-бързи и по-евтини от традиционния съдебен процес и могат да бъдат добър вариант за разрешаване на спорове.

След като искът бъде решен в полза на кредитора, следващата стъпка е принудителното изпълнение на вземането. Това може да стане чрез получаване на заповед за изпълнение, която позволява на кредитора да изземе активите на длъжника, за да удовлетвори дълга.

В случаите, когато длъжникът е неплатежоспособен, кредиторите могат да търсят обезщетение чрез производство по несъстоятелност. Този процес включва ликвидация на активите на длъжника и разпределяне на постъпленията между кредиторите. Важно е кредиторите да се запознаят с приложимите законови и подзаконови актове и да потърсят съвет от професионален юрист.

Като цяло събирането на дългове в Молдова може да бъде сложен процес, но като разбират правната система и различните налични възможности, кредиторите могат да увеличат шансовете си за успех. Важно е да сте запознати с приложимите закони и разпоредби и да потърсите съвет от професионален юрист, когато е необходимо.

Ето как работи международното събиране на дългове! (60 сек.)

Вижте колко лесно е да започнете!

ODDCOLL

Oddcoll е услуга за международно събиране на дългове. Улесняваме компаниите, за да получат плащане от клиентите си в чужбина.

WordPress Image Lightbox Plugin